Siirry suoraan sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Vawipa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 5.1.2022

Rekisterinpitäjä
Vawipa Oy, Kirkkokatu 6, 44120 Äänekoski
Y-tunnus 2954731–72.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Markku Wickstrand
markku_wickstrand@hotmail.com
+358407159379

Rekisterin nimi
Vawipa Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kun niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yhteystiedot

Työnjohto, tarjouslaskenta
040 715 9379

Tarjouspyynnöt sähköpostitse:
markku_wickstrand@hotmail.com 

VaWipa Oy
Kirkkokatu 6
44120 Äänekoski
Y-tunnus 2954731-7

Yrityksen tavoitteet

– Pyrkiä tuotttamaan sopimusten mukaisen
palvelun asiakkaalle laadukkaasti.
– Hakea tervettä kasvua ja kannattavuutta
yrityksen toimintaan laadun kärsimättä.
– Työllistää ihmisiä pitkäaikaisiin ja
sopimusten mukaisiin työsuhteisiin.
– Toimia markkinalla rehellisiä ja avoimia periaatteita noudattaen.